TRAVELLERS' CLUB FINLAND RY (TCF)

Säännöt

Travellers’ Club Finland ry (TCF)

 

Travellers’ Club Finland ry on perustettu

20.10.1994 Helsingissä, merkitty 30.10.1995

KTM:n alaisen PRH:n yhdistysrekisteriin

rekisterinumerolla 164665. Säännöt on muutettuina

merkitty yhdistysrekisteriin 17.8.2009.

 

 

 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Travellers’ Club Finland ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista lyhennettä TCF. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin edistää virkistys- ja vapaa-ajanviettoa sekä matkailua jäsentensä keskuudessa.

 

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, juhla- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa sekä järjestää jäsenmatkoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, vastaanottaa lahjoituksia ja järjestää arpajaisia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

 

Toimintaansa varten yhdistys tarvittaessa hakee luvan.

 

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

 

3 § JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä mieshenkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta. Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä rekisteröity osakeyhtiö, yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö taikka mieshenkilö. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunnia-jäsenellä äänioikeus. Tukijäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Varsinaiset jäsenet maksavat kalenterivuosittain viimeistään lokakuussa yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun ja lisäksi liittymismaksun.

 

Tukijäsen maksaa kalenterivuosittain syyskokouksen määräämän varsinaisen jäsenmaksun viisinkertaisena.

 

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Hallitus voi erityisistä syistä johtuen kuten ulkomailla oleskelun tai sairauden vuoksi pyynnöstä vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen ehdotuksesta ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta ja liittymismaksusta vapaat.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-johtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan.


4 § HALLITUS

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat:

 • puheenjohtaja
 • edellinen puheenjohtaja, toimii myös toisena varapuheenjohtajana
 • varapuheenjohtaja
 • sihteeri
 • varainhoitaja
 • klubimestari
 • enintään neljä muuta jäsentä

 

Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen aina kulumassa olevaa vuotta seuraavaksi vuodeksi ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan erikseen sitä seuraavaksi vuodeksi.

 

Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

 

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen jäsen. Hallituksen jäsenistä kolmen neljäsosan tulee olla Suomen kansalaisia.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta aina kun ilmenee syytä kokouksen pitämiseen. Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi hallituksen jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Uusia jäseniä valittaessa on päätöksen oltava yksimielinen.

 

Hallitus voi asettaa valiokuntia asioiden valmistelua varten.

 

Hallituksen tehtävät:

 • huolehtia yhdistyksen omaisuudesta, varoista ja tileistä
 • valmistella yhdistyksen käsittelyyn tulevat asiat
 • järjestää yhdistyksen kokoukset esitelmineen ja muine ohjelmineen
 • esittää yhdistyksen kirjallinen vuosikertomus sekä hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä tilit yhdistyksen valitsemalle tilintarkastajalle viimeistään helmikuun aikana.

 

5 § VALINTAKOMITEA

 

Puheenjohtajan ja hallituksen valintaa varten toimii valintakomitea, joka tekee ehdotukset syyskokoukselle. Valintakomitean muodostavat tuleva puheenjohtaja, nykyinen puheenjohtaja sekä edellinen puheenjohtaja.

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN      

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista tai se toimihenkilö, jonka hallitus siihen määrää, kukin yksin.

 

7 § TILIT

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään helmikuussa. Tilintarkastajan tulee palauttaa asiakirjat ja antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään maaliskuussa.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkistettava yhdistyksen kotisivuilla viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu lähetetään sähköpostilla viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostirekisterissä oleviin osoitteisiin.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä elo-joulukuussa ja kevätkokous vastaavasti helmi-huhtikuussa.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Saapuvilla olevan jäsenen vaatiessa on vaali toimitettava suljetulla lippuäänestyksellä.

 

10 § SYYS- JA KEVÄTKOKOUS

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. päätetään liittymismaksun ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksun suuruus;
 5. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma;
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;
 8. valitaan hallituksen sihteeri ja varainhoitaja, klubimestari sekä muut hallituksen jäsenet;
 9. todetaan valintakomitean kokoonpano;
 10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan tulevan tilivuoden hallintoa ja tilejä;
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 12. kokouksen päättäminen.

 

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto ehkä antavat aihetta;
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 7. kokouksen päättäminen. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN        

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kuukauden väliajoin. Purkamispäätös kummassakin kokouksessa on tehtävä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan omaisuus ja varat Sibelius-Akatemian stipendirahastoon.

 

Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Julkaisujärjestelmänä
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin